Historia

Asknäs gård var en stormansgård före och under medeltiden och omnämns i Erikskrönikan. Nuvarande stenkyrka uppfördes år 1150 som sockenkyrka åt invånarna på mälaröarna Ekerö, Helgö, Estbröte och Idön (nu Kanan) m.fl som utgjorde Ekerö socken. Söder om kyrkan finns en storhög från förhistorisk tid.

Vem som under medeltiden bott på gården är höljt i dunkel men det finns många spekulationer. En allmän uppfatting är att Ingeborg Ermundsdotter varit bosatt på gården pga att hennes gravsten finns bevarad i kyrkan och vidare att hon varit gift med kungens (Erik den heliges) bror Joar Jedvardsson Bonde.

Ur Erikskrönikan:

Händelserna utspelade sig ca år 1206:

"Det är så sant som jag här läser Jon Jarl blev dräpt i Askanäs Som ute hade varit nio år att han aldrig mellan hemma varo med ryssar och ingermanlänningar för guds skull och den helga tro. Första natten då han kom hem
då blev han slagen ihjäl av dem. Hans hustru rymde till Hundhamra
hade sorg och mycket jämmer i sitt hjärta. Då tog den ädla rena fru och samlade folk och mycket makt och dräpte dem alla så är mig sagt uppå ett berg som heter Esta Skär. Alla förlorade de livet där och lät draga deras skepp i land och bränna för ty att sorgen var då kommen till henne"


Som många andra gårdar har även Asknäs ägts av Gustav Vasa och därfefter övriga kungar och diverse adelssläkter, men ingen av dessa har dock bott på gården utan den har alltid varit utarrenderad som en ordinär bondgård. Efter laga skiftet på 1800-talet övertog arrendatorn (släkten Janson/Rittner) Älvnäs och Asknäs.

Nuvarande herrgårdsbebyggelse

Mangården som uppfördes 1865 består av en huvudbyggnad med två flankerande flyglar. Den östra flygeln inrymmer en stor bakugn och var troligen ursprungligen bagarstuga. Husen är knuttimrade och har en överdådig sk "snickarglädje" i Schweizerstil enligt dåtidens mode.

Äppelallén

År 1865 till 1898 residerade lantbrukaren Johan Gustav Janson på gården. Det sägs att han utbildats vid Alnarps lantbruksskola att han vid en studieresa till Schweiz inspirerats av de i betesmarkerna glest ställda högstammiga fruktträden. Därefter bestämde han att pryda Asknäs gårds 700 meter långa infartsväg med en Äppelträdsallé. Asknäsallén är idag känd som Sveriges längsta frukträdsallé.

Ägorna

På 1930-talet började Asknäs ägare sälja sommarstugetomter, i nuvarande Ekerö sommarstad och 50 tomter på ön Kanaan. Nuvarande sandudden var tidigare Asknäs grustag som såldes till arrendatorn Grus och sandaktiebolaget som sedan köptes av NCC som senare exploaterade området med bostadsbebyggelse. År 2005 infördes nuvarande landskapsbildsskydd i de områdesbestämmelser som omfattar området runt Asknäs gård och kyrkan. Bestämmelsarna är utformade för att skydda den lantliga landskapbilden.
 

50-tal
Ingeborg anses ha varit bosatt på Asknäs under 1100-talets andra hälft. Hennes gravsten finns i Ekerö kyrka. Runkriften som är på latin lyder:
Ingeborg anses ha varit bosatt på Asknäs under 1100-talets andra hälft. Hennes gravsten finns i Ekerö kyrka. Runkriften som är på latin lyder:
"Ingeborg filia Ermundi iacet hic" (Ingeborg Ermunds dotter vilar här)
Infotext vid Ekerö kyrka
Runstensfragment som står i kyrkan
Asknäs år 1730
År 1870, fattighus och smedja finns ej kvar men brygghuset står kvar och användes som gårdens tvättstuga och bostad för gårdens piga t om 1980-talet
År 1924, kyrkans ägor är rödmarkerade